• Улаз на депонију
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Саднице у центру код апотеке
 • Одржавање гробља
 • Изношење комуналног отпада
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Плато споменик, 2014.
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Уређење центра насеља
 • Одржавање гробља
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Садња у центру насеља
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Нови водомери
 • Камион смећар
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Спортска хала

О нама

Јавно комунално предузеће "БНС" послује на подручју насељеног места Банатско Ново Село где опслужује око 2.300 домаћинстава (око 6.700 становника).
Настало је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа „БНС" 1994. године (Службени лист општине Панчево број 8/94). Претеча овог предузећа је предузеће које је у разним формама обављало послове водоснабдевања од 1970. године када је изграђен сеоски водовод, а које је мењало организационе форме више пута.
Изменама које су начињене у 2013. години, а којима су извршене измене у правцу поштовања Закона о јавним предузећима којима се оснивачима сматрају јединице локалне самоуправе (општине) што  у Граду Панчеву до тад није био случај, извршен је пренос оснивачких права са  Месних заједница на Скупштину града Панчева.
У склопу тога свим Јавно комуналним предузећима насењених места додељена је јединствена шифра основне делатности 8130 Услуге уређења и одржавања околине. 


Поред водоснабдевања примарне активности предузећа су:
-изношење комуналног отпада
-погребне услуге
-спортско рекреативне услуге
-услуге уређења и одржавања околине

Поред ових услуга предузеће пружа и:
-пијачне услуге
-услуге одржавања некатегорисаних путева унасељу у зимском периоду
-услуге одржавања каналске мреже
-услуге изнајмљивања радних машина
-грађевинско-занатске услуге

Директор:
Дејан Гонди
дипломирани менаџер


ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Јована Симеонов, председник НО, дипломирани економиста
Иван Дупор, члан НО, дипломирани правник
Крстан Милекић, члан из редова запослених, инжењер статистике