• Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Улаз на депонију
 • Одржавање гробља
 • Камион смећар
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Саднице у центру код апотеке
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Плато споменик, 2014.
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Садња у центру насеља
 • Уређење центра насеља
 • Одржавање гробља
 • Нови водомери
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Изношење комуналног отпада
 • Спортска хала
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића

Анализа воде

ЈКП“ БНС“ Маршала Тита  бр. 67, 26000 Банатско Ново Село

На основу чланова 39, 55,57 и 60 Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступку јавне набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова („ Сл. Гласник РС“ бр. 29/2013) и на основу Одлуке надзорног одбора  о покретању поступка ЈНМВ бр. 19/15 од 16.04.2015. године и Решењу о образовању комисије бр. 19-1/15 од 16.04.2015. године, наручилац упућује позив да се дају понуде:

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:
УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП “БНС“
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
БРОЈ 3а-јнмв/15


1. ОРН: 71620000 анализа воде
2. Назив и адреса наручиоца: ЈКП. „БНС“ МАРШАЛА ТИТА бр. 67, 26314 Банатско Ново Село
3. Врста наручиоца: јавно комунално предузеће.
4. Јавна набавка није обликована по партијама
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
6. Не закључује се оквирни споразум.
7. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
8. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. став 1и 2. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
9. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs

11.Критеријум за доделу уговора је „ најнижа понуђена цена“.
- Конкурсна документација се може преузети: са Портала јавних набавки и на адреси наручиоца ЈКП. „БНС“ МАРШАЛА ТИТА бр. 67, 26314 Банатско Ново Село
12. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца ЈКП. „БНС“ МАРШАЛА ТИТА бр. 67, 26314 Банатско Ново Село
- путем поште на адресу ЈКП. „БНС“ МАРШАЛА ТИТА бр. 67, 26314 Банатско Ново Село.
13. Понуде се подносе у затвореној коверти.
14. Рок за подношење понуде је 27.04.2015. године, до 13:00 часова, без обзира на начин доставе.
15. Отварање понуда ће се обавити дана 27.04.2015. године, у 13:15 часова, у просторијама наручиоца ЈКП. „БНС“ МАРШАЛА ТИТА бр. 67, 26314 Банатско Ново Село.
16. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. Копија записника са јавног отварања понуда биће достављена свим понуђачима у року од 3 ( три) дана
17. Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана , рачунајући од дана отварања понуда на основу сачињеног извештаја о стручној оцени понуда сагласно члану 108. ст. 2. Закона о јавним набавкама.
18. Лице за контакт: Ерак Недељко 013-615-213

Конкурсна документација
Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора