Погребне услуге

Предузеће газдује и одржава два сеоска гробља која покривају површину од приближно 7 хектара. Поред водоснабдевања и изношења комуналног отпада у плановима  предузећа дат је посебан значај одржавању гробља .
За сада се поред продаје гробних места врше и услуге укопа. Извршена је парцелизација оба гробља. Предузеће врши и услугу изградње и продаје церклажа за гробна места као и израду гробница. 

Фотографије: Крчење и уклањање растиња

Фотографије: Израда церклажа, чесме и табле на гробљу

Уговором о заузећу гробног места дефинише се локација гробног места, величина парцеле, висина накнаде и време закупа. 

Средствима из буџета града Панчева изграђена је капела на гробљу Исток (гробље ка Долову) 2018 године, а сопственим средствима планиране су изградње стаза на оба гробља.

Фотографије: Израда и реконструкција стаза

Фотографија: План изгледа капеле